Thùng rác bệnh viện

Thùng rác bệnh viện

+ Màu vàng đựng chất thải lây nhiễm.
+ Màu đen đựng chất thải hóa học nguy hại và chất thải phóng xạ.
+ Màu xanh đựng chất thải thông thường và các bình áp suất nhỏ.
+ Màu trắng đựng chất thải tái chế.